غربت

من شدم  قطره بارون   رفتم توی کاسه گل زرد  نشستم   سهره  اومد منو نوشید وپرید   بعدازاون هر جایی  خوند   توشنیدی  از اون  که می گفتم  با باد  من شدم    قطره بارون  

/ 0 نظر / 27 بازدید