سهم

سهم من دویدن از پی نور نبود

سهم من شوقی شبیه همین حوالی خوابهای دوردست بود

ازناکجای ویرانگی

سهم من افسوس هزارساله آدمی ست در پستوی کهنه وقفل شدهآرزوهای محال

ودست نیافتنی ست                    درمهمانی آبها وافسانه ها

سهم من تدفین نگاره بهاردر خزان پاییزست

سهم من تو نبودی           سهم من  من نبودم


/ 1 نظر / 26 بازدید
سپیده

عید آمد و عید آمد با نقل و نبیدآمد رمضان مبارک رفت این فطر سعید آمد دنیا شده یکسر گل هرگوشه پرازبلبل هر خاک شده بستان چون نور امیدآمد . . . عیدتون مبارک [هورا]