گم

به موج می زند ومی خندد ! قایق خسته من را باد وبه هرسو برای هوسی می کشاند  این تن  غمزده را         عاقبت لیک بمانیم  در آب غرق در  موج غمی  .قایق خسته به صخره  می زند  پیوسته        پیوسته  

/ 0 نظر / 29 بازدید