شهدای خاوران

واین منم  خیال رنگ ورو رفته داستان زندگی گمشده در کوچه های بن بست خواهش واضطراب وافسانه های ازیاد رفته مادرانه اردی بهشت از پی کودکان بازیگوش ونافرمان

روزهای اندوه را شماره می کنند .ای پای لنگ وازجا درآمده اسب خیال من کدامین آهنگر را به تیمار نعل توبیاورم

در آن زمان که بر خاک خفته ای  وصدای سوتهای مکرر یاد آور گورهای غریب خاوران و زجه های خاموش گشته در نیزارهای پشت باغ

/ 3 نظر / 27 بازدید
هپل

خدا یا مسیر درست را به ما نشان ندهی وای بر ما

سپیده

باز امشب عشق تنها می شود / زخم سهم فرق مولا می شود آفتاب عشق گلگون می شود / سینه ی سجاده پرخون می شود پشت نخل آرزو خم می شود / داغ حسرت سهم آدم می شود جاده می ماند غریب و بی سوار / ذوالفقار عدل می گیرد غبار شهادت مولا امیر المؤمنین تسلیت باد.