وامانده

من هنوز در گذشته مانده ام

خاموش وسرد       در انزوای تاریک خیال خویش

وخون لخته شده ام سیاه

        من هنوز در گذشته مانده ام

در حماقت گذشتگان      وآرزوهای محال

وخاطرات کهنه وازیاد رفته پدر

ودستهای خالی وپینه بسته مادر

من هنوز در گذشته مانده ام             

وشاید جامانده ام
/ 0 نظر / 26 بازدید