ببخشای بر من اگر براه این همه خستگان صبور مشتی آب وسایه ایی خنک مهیا نکرده ام. ببخشای برمن اگرترادر کوچه باغهای دل تنگی تنها رها کردم .ببخشای بر من اگرشبانگاهان  براه مسافران خسته  ستاره وکیوان  فانوسی نیاویخته ام.    ببخشای بر من اگرخاموش مانده ام  تا توآخرین برگ این صفحه را از بر کنی.ببخشای بر من .

/ 0 نظر / 26 بازدید