دعوت

خورشید تابید     سحربود ولی آسمان رنگ شب گذشته رابر گونه های سرخ آبیش باوسواس زیاد آرایش می  کند گویی امروز روز وصال خورشید وابرهای پاییزی دوردست خواهدبود

/ 0 نظر / 5 بازدید