سرگردان

روزگاری ست  دراز می روم راه به راه می روم کوه به کوه تا بجویم از تو کوره راهی  بیراهی   روزگاری ست دراز می نشینم  برسنگ بهر هر خسته دلی تکه ابری  بهر هرشکسته  دلی  مشتی صبر         روزگاری ست  دراز که دگر می مانم  چشم به راه    چشم به راه  .

/ 0 نظر / 27 بازدید