من شدم  قطره بارون   رفتم توی کاسه گل زرد  نشستم   سهره  اومد منو نوشید وپرید   بعدازاون هر جایی  خوند   توشنیدی  از اون  که می گفتم  با باد  من شدم    قطره بارون