واین منم

تنها

نجوای بلند انتظار

خونابه سیاه سیاوش

بربالهای تار