من به شوق  خواهم نشست  ذوق را

                                آنزمان که گیسوان تو ماه را می پوشانند

ودر خسوف خوفناک خویش خواب مسافران رفته را

 کابوس می بینم

 بیا اندوه بی پایان  روزهای  گذشته