موهبتست نبودن

وانگارخسوف توبر شبستان خیال واهی من

ای مرز پر گهرم

ای تی پا خورده از کلامهای ساده زنانگی

آیا کسی هست که پندار زمانه رادر آستانه وهم توسیراب کند

ای خسته و شکسته از تاریخ این زمین؟!