در آستین می ماند دست خدا

ابلیس دستهای بی شمار را دست درازی می کند

و آدمی مبهوت در بیراهه  آلودگی ها سرگردان

گویی از ابتدا بی راه بوده است

و شاید در کشاکش دستها

حیران مانده است

انسان پوک

انسان پوچ

در آستین می ماند.....