چه دیر آمدی ای شکوه بنفش.گمان می کنم شوقی شبیه همین حالای من شبستان وجود ترادر برمی گیرد.صد افسوس دیر آمدی