کنار برکه ایی رفتیم تاببینیم  عکس تنهایی خودرادر آب     غم از درون دیده مان لغزید وبرچشمان برکه افتاد    خواب برکه آشفته شد.