میان رقص باد     بازوانی ست غمین وچتری ست سیاه از ابرهای پاییزی   میان رقص باد  توبودی عارفانه  میان رقص باد من بودم شاعرانه.