صدف بودم به دریاها    گهرهای مرا بردند  ماهیها به ساحلها   ومن تنها بجا ماندم  چو گلبرگ گل یاسی که در آغوش مرداب  آشیان گیرد   زمانی رفت..... غواصان مرا یکشب  زمرجانها جدا کردند   چو   بی مقدار بودم   لاشه ام  را روی شنهای لب   ساحل  رها   کردند.