تمام شب ماه را نظاره کردم   بی تاب بودم     سحرگاه از آتش عشق شبرینم  خورشید دمید  به سراغ من اگر می آیی   غرق در رویایم    غرق در رویا شو تا مرا دریابی.