سرآغاز تمام بودنها  نام تو بود  واین غرور بارور شده .  انکار می کنم خودرا ودر سیاهی ظلمت رو به دلواپسی  دیروز می نگرم