شوقی  شبیه عاطفه در بر گرفته ام .رویای وصل اقاقی به سر گرفته ام.