بسان  کوه در افق 

و شریرهای  هوسناک  جنگل در سکوت مه

و پا پیچ ارواح دقیقه های نا آرام

در گوشه آسمان

که رنگ می بازند    چون   حباب

بر لامکان  سرگردان .

آری این آغاز غمباری ست .

غمی که به دستبرد

دلم می آید  .