زخاطرم  سالهاست

 که می رود   عنان   شهوت  و  هوس

و  هو ش   خواب رفته  مرغ در قفسٰٰ؛

نگاه می کنم به  شب

چه بی صدا                 چه بی عبور

چه   بی   نفس

به انتظار  خواب    دست  و پا  می زنم

سالهاست

سالها همین

 چه بی عبث                   مرا بس

مرا بس