تاریکی شب می رود

صبح می آید

بساط اختر و کوکب برهم شد

ستاره ایی با شتاب دانه های ریز شهاب را در آسمان جمع می کند

تا شبی دیگر

فال ماه پشت ابر را

پیش گویی کند