شاگرد حافظیم و به گیتی نخواستیم

جز   باد ه و  دفتر و  آغوش  دلبری

دانی که این فراری از یاد رفته کیست 

رنجیده خاطری که نرنجانده خاطری