چه شاد می بارد باران

از پی رقص ابرهای اشفته  وحیران

نرم می بارد بر سر گل دسته های خالی و ویران

بر خیال کوچه های پراز سایه پراز وحشت

برنگاه خیره جیران   نرم می بارد باران

می دوند پرشوق قطره های ریز ودرشت در دل ناودان  ازپی یاران

نرم می بارد باران     برنگاه اتشین گلهای بی گلدان

برتن جانان      نرم می بارد باران

برجسدهای مانده در لحظه های دور

براستخوانهای سفیدوخشک خوابیده  بر شن هااز شهیدان

نرم می بارد باران            نرم می بارد باران