فصل پاییزان در راه است 

برگهای سبزوشاداب

در پی نوازش بادی هوسران  نفس زنان رنگ می بازند

وجامه زرد وسرخ بر جنگل یاداور لحظه های جدایست

اه همسایه جنگل نشین

پاییزت بخیر باد