به دنبال چه میگردی     دستهای بی پناهت رادر پی کدامین ارزوها در هوا می چرخانی

پیش از این بسیار دستها که در انجمادبادها خشکیده اند

به دنبال چه می گردی

باغچه از ریشه های تاکهای خشک شده خالی ست

وخاک خسته وبی روح را حتی باران شفا نخواهد داد

این خانه هم سیاه است

واین سیاهی غم انگیزترین یادهارا به افسون خواهد برد

ولحظه راشرمسار از تلاش وتشنگی خواهد کرد.این خانه هم سیاه است به دنبال چی میگردی

من امشب مرگ راجسنجو می کنم در باغهای کشته شده ازتبرهای رویا

در انسجام خانه های سیمانی

واین قداره بی نیام ایمان که هر لحظه قربانی تازه ای می گیرد

راستی بنفشه های یادگاری روزهای خوب شکوفه داده انداماچون سرابی دور

می رقصند در نگاه خسته من

این خانه هم سیاه است به دنبال چه می گردی.